ANBI status Nieuwe Kerk

Hieronder vindt u de voorwaarden voor onze inschrijving in het ANBI-register, Algemeen Nut Beogend Instelling.
Donateurs aan een ANBI kunnen een belastingvoordeel genieten, hun gift aan een culturele ANBI is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Stichting Nieuwe Kerk is sinds 2012 aangemerkt als een culturele ANBI.

1 naam: Stichting Nieuwe Kerk

2 RSIN of fiscaal nummer: 002874179

3 contactgegevens: secretariaat postadres
Kerkstraat 27,  2271 CP  Voorburg
(gelieve het huidige postadres te gebruiken en niet het statutaire Spui-adres)
of per email jzitman @ hotmail . com (zonder spaties)

4 bestuurssamenstelling:
mr R.K. Brons – voorzitter
mr G.G. van Hasselt – vice-voorzitter
Mevr. mr J.J. Zitman – secretaris
Drs. J.W. Sluiman – penningmeester
Mevr. drs. M. Bolle – lid
ds IJ. Akkerman – lid (Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage)
ir J.G.G.H. Grooten – gebouwcommissaris

20170411_215040
boven: Jeroen van der Vlugt, Rob Brons, Joep Grooten, Gerard van Hasselt
onder: Jitske Zitman, Kees van Harmelen, Marieke Bolle, IJjo Akkerman.

5 beleidsplan: volgt

6 beloningsbeleid: de SNK heeft geen eigen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning, wel recht op vergoeding van in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

7 doelstellingen: het in goede staat brengen en houden van de te ‘s-Gravenhage aan het Spui 175 gelegen Nieuwe Kerk, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historische monument te doen voortbestaan en mede geschikt te doen zijn voor kunstbeoefening en andere culturele doeleinden, in overeenstemming met de waardigheid van het gebouw, en voorts te bevorderen dat aan deze bestemming zal worden voldaan.

8 verslag activiteiten: 2018
Instandhoudingswerkzaamheden en regulier onderhoud
openstellingen: 8 en 9 september Open Monumentendagen

9 financiële verantwoording: Jaarrekening 2018

Donaties ten behoeve van het orgel verwelkomt de Stichting Nieuwe Kerk op haar IBAN bankrekeningnummer NL55 ABNA 0467 262 926 o.v.v. ‘orgelfonds’
Bij voorbaat hartelijk dank!