ANBI status Nieuwe Kerk

Hieronder vindt u de voorwaarden voor onze inschrijving in het ANBI-register, Algemeen Nut Beogend Instelling.
Donateurs aan een ANBI kunnen een belastingvoordeel genieten, hun gift aan een culturele ANBI is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Stichting Nieuwe Kerk is sinds 2012 aangemerkt als een culturele ANBI.

1 naam: Stichting Nieuwe Kerk

2 RSIN of fiscaal nummer: 002874179

3 contactgegevens: secretariaat postadres
Gedempte Gracht 599
2512 AM  Den Haag
(gelieve het postadres te gebruiken en niet het statutaire Spui-adres)
of per email kvdl59 @ hotmail.com (zonder spaties)

4 bestuurssamenstelling:
mr R.K. Brons – voorzitter
Mevr. K. van der Lee – secretaris
Drs. J. van der Vlugt – penningmeester
ds IJ. Akkerman – lid (Protestantse Gemeente ‘s-Gravenhage)
ir M. van der Steen – gebouwcommissaris
M. Dijkstra – lid

5 beleidsplan:
Uit de doelstelling instandhouding van het rijksmonument Nieuwe Kerk, vloeit het onderhoudsplan voort.
Voor de lange en korte termijn staat regelmatig onderhoud van alle monumentale elementen van het gebouw op de planning, zoals o.a. aan de buitenzijde muren voegen, verfwerk, vervanging van het leien dak en aan de binnenzijde het houtsnijwerk van preekstoel, doophek en banken. Het Duyschotorgel uit 1702 is eveneens een rijksmonument en behoeft jaarlijks stemming, eens in de vijf jaar klein onderhoud en eens in de veertig jaar groot onderhoud.
Bij deze geplande onderhoudswerkzaamheden komen incidentele grotere en kleinere reparaties.
Alle restauraties, reparaties en overige werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde, gecertificeerde aannemers en installateurs.
Voor deze monumentale zorg worden de middelen van de stichting aangewend, gefinancierd uit monumentensubsidies en de opbrengsten uit exploitatie van het gebouw als evenementenlocatie. Zie ook punt 9 voor nadere toelichting op de financiering.

6 beloningsbeleid: de SNK heeft geen eigen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning, wel recht op vergoeding van in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

7 doelstellingen: het in goede staat brengen en houden van de te ‘s-Gravenhage aan het Spui 175 gelegen Nieuwe Kerk, teneinde deze in het algemeen en plaatselijk belang als historische monument te doen voortbestaan en mede geschikt te doen zijn voor kunstbeoefening en andere culturele doeleinden, in overeenstemming met de waardigheid van het gebouw, en voorts te bevorderen dat aan deze bestemming zal worden voldaan.

8 verslag activiteiten: 2021
Dit jaar stond wederom in het teken van de corona-maatregelen. Het was erg leeg in de Nieuwe Kerk.
Instandhoudingswerkzaamheden en regulier onderhoud vonden nagenoeg ongestoord doorgang.
Tijdens de Open Monumentendag in september was de Nieuwe Kerk een ‘doorstroomlocatie’, waarbij een vaste route gevolgd diende te worden. Helaas was het daardoor niet mogelijk om orgelconcerten of andere muziekoptredens te geven, waarbij publiek immers een vaste plek had moeten krijgen.

9 financiële verantwoording: jaarrekening SNK 2021
Toelichting: voor planmatig onderhoud van de Nieuwe Kerk is de Stichting hoofdzakelijk afhankelijk van subsidies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed alsmede van de Gemeente Den Haag. Daarnaast bevordert de Stichting dat de Nieuwe Kerk een waardige locatie blijft voor culturele activiteiten voor het brede publiek. Zo heeft de Stichting in 2020 de renovatie van het monumentale orgel voltooid en flexibele glazen akoestische schermen geplaatst. De totale investering bedroeg circa 0.5 miljoen euro waaraan de gemeente Den Haag, verschillende private fondsen en particulieren hebben bijgedragen. Het voorziene tekort van ruim 100.000 euro is ten laste van de eigen middelen gebracht. 2020 was vanwege de coronamaatregelen een uitdagend jaar waarin de baten uit de verhuur sterk zijn teruggelopen. Door deze omstandigheden is het resultaat in 2019 en 2020 incidenteel negatief. Het financieel weerstandvermogen van de Stichting is niet aangetast. Evenwel blijft de instandhouding van de Nieuwe Kerk in hoge mate zo niet vrijwel volledig afhankelijk van subsidies, donaties en giften.

Donaties ten behoeve van het orgel verwelkomt de Stichting Nieuwe Kerk op haar IBAN bankrekeningnummer
NL55 ABNA 0467 262 926 o.v.v. ‘orgelfonds’
Bij voorbaat hartelijk dank!

Advertentie